Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2728
Title: PR lý luận & ứng dụng: Chiến lược PR chính phủ, doanh nghiệp và tổ chức phi chính phủ
Authors: Đinh Thị Thuý Hằng
Nguyễn Thị Hồng Nam
Trần Thị Hoà...
Keywords: Lí luận;Quan hệ công chúng;Ứng dụng
Issue Date: 2015
Publisher: H. : Lao động ; Công ty Sách Alpha.-427tr.
Abstract: Trình bày khát quát về PR; chức năng quản lý của PR; các lĩnh vực PR ứng dụng tiêu biểu: trong chính phủ, doanh nghiệp và các tổ chức phi chính phủ; vai trò, nhiệm vụ và nguyên tắc của PR trong quan hệ với báo chí, PR nội bộ, PR cộng đồng... Giới thiệu các kỹ năng PR cơ bản: viết, giao tiếp, đàm phán, thuyết trình; một số vấn đề pháp luật liên quan đến hoạt động PR.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2728
ISBN: 9786045931097
Appears in Collections:Quan hệ công chúng và quảng cáo chuyên nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PR - lý luận và ứng dụng.pdf16.4 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.