Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2727
Title: Tìm hiểu kinh tế truyền hình
Authors: Bùi Chí Trung
Keywords: Kinh tế;Truyền hình
Issue Date: 2013
Publisher: H. : Đại học Quốc gia Hà Nội.-255tr.
Abstract: Khái quát về lý luận kinh tế học truyền thông và cấu trúc thị trường, đối tượng tiêu thụ, cạnh tranh trên thị trường truyền thông. Trình bày về truyền hình như một ngành công nghiệp và tiến trình thị trường hoá lĩnh vực truyền hình tại Việt Nam, cùng các giai đoạn khởi đầu hoạt động xã hội hoá truyền hình và xu hướng phát triển trong những năm tới.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2727
ISBN: 9786046209805
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tìm hiểu kinh tế truyền hình.pdf10.71 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.