Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2722
Title: Xây dựng nhà nước pháp quyền trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và Lào
Authors: Tạ Ngọc Tấn
Kikẹo Khảykhămphithun (đồng ch.b)
Keywords: Nhà nước pháp quyền;Xã hội chủ nghĩa;Việt Nam;Lào
Issue Date: 2015
Publisher: H. : Lý luận Chính trị.- 458tr.
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về nhà nước pháp quyền; thực trạng, quan điểm, phương hướng, giải pháp và một số kiến nghị xây dựng nhà nước pháp quyền trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và Lào.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2722
ISBN: 9786049014451
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Xây dựng nhà nước pháp quyền....ở Việt Nam và Lào.pdf20.27 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.