Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2721
Title: Giáo trình hành vi tổ chức
Authors: Bùi Anh Tuấn
Phạm Thúy Hương
Phạm Thị Bích Ngọc
Keywords: Hành vi tổ chức;Quản lí;Giáo trình
Issue Date: 2013
Publisher: H. : Đại học Kinh tế Quốc dân.-279tr.
Citation: Tái bản lần thứ 2, có sửa đổi bổ sung
Abstract: Giới thiệu những vấn đề cụ thể của hành vi tổ chức: tổng quan về hành vi tổ chức, cơ sở của hành vi cá nhân, ra quyết định cá nhân, tạo động lực cho người lao động, cơ sở của hành vi nhóm, lãnh đạo và quyền lực, giao tiếp trong tổ chức, cơ cấu tổ chức, văn hoá tổ chức, thay đổi và phát triển tổ chức.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2721
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giáo trình hành vi tổ chức.pdf13.58 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.