Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2717
Title: Ký văn học và ký báo chí
Authors: Đức, Dũng
Keywords: Kí sự;Báo chí;Văn học
Issue Date: 2003
Publisher: H.: Văn hóa - Thông tin.- 310tr.
Abstract: Tác phẩm đã nêu lên một cách sáng tỏ đặc trưng của ký văn học và ký báo chí, phần thống nhất và khác biệt. Tác giả đã trình bày quan niệm riêng của mình từ một góc nhìn mới mà luận điểm then chốt là phân biệt giữa ký văn học và ký báo chí với tư cách là hai loại thể khác nhau thuộc hai hệ thống thể loại khác nhau. Tác giả đã sử dụng hệ thống tài liệu phong phú, bám sát thực tiễn sinh động của đời sống văn học và báo chí nước ta - nhất là trong thời kỳ đổi mới để rút ra được những kết luận cần thiết.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2717
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ký văn học ký báo chí.pdf13.02 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.