Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2715
Title: Kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa học xã hội và nhân văn
Authors: Phạm, Thị Thu Hoa
Keywords: Nghiên cứu khoa học;Kĩ năng;Sinh viên
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Nội dung cuốn sách gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về vấn đề kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên trong tâm lý học hiện đại; Chương 2: Tổ chức và phương pháp nghiên cứu. Chương 3: kết quả nghiên cứu thực tiễn.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2715
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kỹ năng nghiên cứu khoa học.pdf7.89 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.