Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2714
Title: Giới hạn chính đáng đối với các quyền con người, quyền công dân trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam (Sách chuyên khảo)
Authors: Nguyễn, Minh Tuấn (chủ biên)
Keywords: Quyền con người;Quyền công dân;Pháp luật;Quốc tế;Việt Nam
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Nxb Hồng Đức.- 228tr.
Abstract: Nhóm tác giả nghiên cứu vấn đề giới hạn quyền con người, quyền công dân trong sự so sánh, đối chiếu Hiến pháp Việt Nam với các văn bản pháp luật quốc tế quan trọng và Hiến pháp tiêu biểu ở các khu vực điển hình trên thế giới như Hiến pháp của Hoa Kỳ, CHLB Đức, Nga và một số nước châu Á, qua đó đưa ra những cơ sở khoa học cho việc hoàn thiện pháp luật về giới hạn quyền con người, quyền công dân ở Việt Nam.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2714
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giới hạn chính đáng đối với quyền con người.pdf12.71 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.