Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2713
Title: Tâm lý học và giáo dục học với phát triển phẩm chất và năng lực người học
Keywords: Tâm lí học;Giáo dục học;Năng lực;Người học;Phẩm chất
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Thế giới.- 432tr.
Abstract: Tuyển tập công trình khoa học, bao gồm các báo cáo tham luận gửi tới Hội thảo quốc gia do Hội Khoa học tâm lý - Giáo dục Việt Nam tổ chức với chủ đề "Tâm lý học và Giáo dục học với phát triển phẩm chất và năng lực người học". Các bài báo khoa học xoay quanh các vấn đề: Quan niệm về phẩm chất và năng lực trong mối tương quan với cấu trúc của nhân cách; các phẩm chất, năng lực cần được hình thành và phát triển cho người học trong giai đoạn tới; những khảo sát đánh giá thực trạng về phẩm chất và năng lực của học sinh phổ thông các cấp và sinh viên cao đẳng, đại học hiện nay; các kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước và các Bộ, ngành, các cơ quan chức năng...
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2713
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tâm lý học và giáo dục học, phẩm chất và năng lực người học.pdf28.62 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.