Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2712
Title: Báo chí truyền thông - những vấn đề đương đại
Authors: Nguyễn, Trí Nhiệm (chủ biên)
Keywords: Báo chí;Truyền thông
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Chính trị quốc gia - Sự thật.- 313 trang
Abstract: Cuốn sách gồm 29 bài viết, bàn về các vấn đề sau: tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp cận từ góc độ pháp luật báo chí và đạo đức nhà báo hiện nay; vai trò của báo chí trong việc cung cấp thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý; báo chí trong kỷ nguyên di động; những lợi ích báo chí nhận được từ mạng xã hội trong quá trình tương tác; sức mạnh của báo mạng điện tử trong phản biện xã hội; báo chí đối ngoại Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước; sự thay đổi phương thức sản xuất chương trình truyền hình ở Việt Nam hiện nay; kỹ năng phản biện chính sách của nhà báo...
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2712
Appears in Collections:Kỹ năng làm báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Báo chí truyền thông những vấn đề đương dai.pdf16.49 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.