Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2711
Title: Tác phẩm báo chí điều tra - tuyển chọn và phân tích
Authors: Đỗ, Thị Thu Hằng
Nguyễn, Ngọc Oanh
Keywords: Báo chí;Điều tra;Tác phẩm
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Lao động.- 380 tr.
Abstract: Nội dung cuốn sách gồm hai phần, Phần A: Quá trình tuyển chọn và triển lãm bộ sưu tập tác phẩm báo chí điều tra tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2014. Phần B: phân tích các tác phẩm thuộc "Bộ sưu tập tác phẩm báo chí điều tra 2014". Những tác phẩm được lựa chọn phân tích là những tác phẩm báo chí đã được đăng tải trên các tờ báo, có tính đại diện cao cho cả 4 loại nội dung của báo chí điều tra gồm: báo chí điều tra phòng chống tham nhũng; báo chí điều tra phát hiện các vi phạm nghiêm trọng về môi trường; báo chí điều tra tội phạm kinh tế và gian lận thương mại; báo chí điều tra các loại tội phạm mang tính xã hội - đời sống.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2711
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tác phẩm báo chí điều tra tuyển chọn va phân tích.pdf28.89 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.