Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2710
Title: Xử lý tình huống trong công tác tư tưởng (Sách chuyên khảo)
Authors: Mai, Đức Ngọc
Keywords: Xử lí;Tình huống;Công tác tư tưởng
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Chính trị quốc gia - Sự thật.- 291 trang
Abstract: Cuốn sách gồm 6 chương, đi từ làm rõ nội hàm các khái niệm chung trong công tác tư tưởng đến phân tích nội dung, hình thức biểu hiện, nguyên nhân, cách thức nhận dạng, yêu cầu và phương pháp tiếp cận, quy trình, giải pháp xử lý các tình huống trong công tác tư tưởng, từ đó cung cấp thêm kiến thức, kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý trong việc xử lý chủ động, hiệu quả các tình huống trong công tác tư tưởng.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2710
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Xử lý tình huống trong công tác tư tưởng.pdf10.66 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.