Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2709
Title: Nhà báo điều tra
Authors: Đức, Hiển
Keywords: Nhà báo;Điều tra
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Nxb. Trẻ.- 183tr.
Abstract: Cuốn sách là những kỷ niệm, những bài học của tác giả và đồng nghiệp, những khó khăn, thành công và cả những thất bại tác giả đã từng trải qua và chứng kiến. Đây là những câu chuyện nghề của một nhà báo khi thực hiện các bài điều tra; những ghi chép, tư liệu, biên bản cuộc họp trong gần hai thập niên của tác giả lưu giữ được...
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2709
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nhà báo điều tra.pdf7.47 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.