Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2707
Title: Phóng sự nhiều kỳ trong chương trình thời sự truyền hình
Authors: Dư, Hồng Quảng
Keywords: Phóng sự;Chương trình truyền hình;Chương trình thời sự
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Thông tấn.- 126tr.
Abstract: Nội dung cuốn sách gồm 6 chương: Chương 1: nhận diện phóng sự nhiều kỳ trong chương trình Thời sự truyền hình; Chương 2: Vai trò của phóng sự nhiều kỳ trong chương trình Thời sự truyền hình; Chương 3: Những yêu cầu cơ bản đối với phóng sự nhiều kỳ trong chương trình Thời sự truyền hình; Chương 4: Quy trình tổ chức sản xuất phóng sự nhiều kỳ cho chương trình Thời sự truyền hình; Chương 5: Những vấn đề đặt ra đối với các đài địa phương khi tổ chức sản xuất phóng sự nhiều kỳ cho chương trình Thời sự truyền hình; Chương 6: Giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức sản xuất phóng sự nhiều kỳ cho chương trình Thời sự truyền hình.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2707
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
phong su nhieu kỳ trong chuong trình thời sự truyền hinh.pdf5.56 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.