Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2706
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, An Tiêm-
dc.contributor.authorNguyễn, Nguyên (đồng chủ biên)-
dc.date.accessioned2016-05-09T02:54:50Z-
dc.date.available2016-05-09T02:54:50Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.urihttp://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2706-
dc.description.abstractCuốn sách đưa ra dự báo xu hướng phát triển, quan điểm chỉ đạo và một số giải pháp nhằm đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động xuất bản. Cuốn sách gồm 4 chương: Chương I: Một số vấn đề lý luận về xã hội hóa hoạt động xuất bản. Chương II: Thực trạng quá trình thực hiện chủ trương xã hội hoạt động xuất bản ở nước ta. Chương III: Quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất bản của một số quốc gia trên thế giới - bài học kinh nghiệm đối với việc thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động xuất bản ở nước ta. Chương IV: Một số giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động xuất bản, in phát hành ở nước ta.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherH.: Chính trị quốc gia - Sự thật.- 368 trangvi
dc.subjectXã hội hóavi
dc.subjectXuất bảnvi
dc.titleXã hội hóa hoạt động xuất bản - một số vấn đề lý luận và thực tiễnvi
dc.typeBookvi
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Xã hội hóa hoạt động xuất bản.pdf13.82 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.