Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2704
Title: Ngoại giao đa phương trong hệ thống quan hệ quốc tế đương đại (Sách tham khảo)
Authors: Lưu, Thúy Hồng
Keywords: Ngoại giao;Quan hệ quốc tế;Thời hiện đại;Việt Nam
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Chính trị quốc gia - Sự thật.- 240 trang
Abstract: Trên cơ sở cung cấp những kiến thức cơ bản về hệ thống quan hệ quốc tế nói chung và ngoại giao đa phương nói riêng, cuốn sách đi sâu phân tích diễn biến thực tế của kênh ngoại giao này trên thế giới và Việt Nam, từ đó tác giả nêu hướng phát triển của ngoại giao đa phương Việt Nam trong thập niên tiếp theo, đồng thời đưa ra những khuyến nghị cần thiết cho công tác ngoại giao nước nhà. Nội dung cuốn sách tập trung trong 3 chương: - Chương I: Khái quát về hệ thống quan hệ quốc tế và ngoại giao đa phương; - Chương II: Ngoại giao đa phương đương đại trên các lĩnh vực và thực tiễn của Việt Nam; - Chương III: Ngoại giao đa phương trong thập niên tới và một số kiến nghị cho Việt Nam. Cuốn sách cung cấp tư liệu tham khảo cho việc nghiên cứu về ngoại giao đa phương, xu hướng và thực tiễn phát triển của kênh ngoại giao này trong những năm tới.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2704
Appears in Collections:Quan hệ quốc tế - Lý luận và thực tiễn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ngoại giao da phuong.pdf11.83 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.