Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2703
Title: Giáo trình báo chí điều tra
Authors: Đỗ, Thị Thu Hằng
Keywords: Báo chí;Giáo trình;Điều tra
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Lý luận chính trị.- 283 trang
Abstract: Giáo trình hệ thống hóa lý thuyết, mô tả, phân tích quy trình, những yêu cầu về kiến thức, kỹ năng phẩm chất cần có, phân tích những vấn đề về môi trường pháp lý và đạo đức nghề nghiệp của nhà báo điều tra.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2703
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giáo trình báo chí điều tra.pdf14.05 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.