Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2702
Title: Giáo trình công tác dân vận của Đảng
Authors: Trương, Ngọc Nam
Đặng, Thị Lương
Keywords: Dân vận;Giáo trình;Công tác;Đảng Cộng sản Việt Nam
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Lý luận chính trị.- 302 trang
Abstract: Giáo trình gồm 7 chương: Chương 1: Nhập môn công tác dân vận của Đảng; từ chương 2 đến chương 6 trình bày công tác vận động giai cấp công nhân, nông dân, đội ngũ trí thức, thanh niên và phụ nữ, đồng bào các dân tộc thiểu số và tín đồ, chức sắc tôn giáo của Đảng; chương 7 giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của ban dân vận cấp ủy các cấp.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2702
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giáo trình công tác dân vận.pdf12.51 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.