Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2700
Title: Giáo trình thông tin cổ động
Authors: Hoàng, Quốc Bảo (chủ biên)
Keywords: Thông tin cổ động;Giáo trình
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Lao động.- 255 tr.
Abstract: Giới thiệu những thông tin cơ bản về công tác thông tin cổ động như: công tác thông tin cổ động trong hoạt động tư tưởng của Đảng; chức năng, nhiệm vụ của thông tin cổ động; cổ động miệng; cổ động trực quan; mô hình và phương thức hoạt động của đội tuyên truyền lưu động và của trung tâm văn hoá - thể thao.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2700
ISBN: 9786045935347
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giáo trình thông tin cổ động.pdf11.82 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.