Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2699
Title: Bài giảng môn học chính trị
Authors: Trương, Văn Bính
Keywords: Chính trị;Bài giảng
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Chính trị quốc gia - Sự thật.- 408 trang
Abstract: Cuốn sách trình bày khái quát về sự hình thành và phát triển của Chủ nghĩa Mác-Lênin; Những nguyên lý và quy luật cơ bản; bản chất và các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản; chủ nghĩa xã hội và quá độ lên CNXH ở Việt Nam; đường lối phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội...
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2699
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bai giảng môn học chính trị.pdf15.65 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.