Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2693
Title: Đổi mới phương thức sản xuất chương trình phát thanh trực tiếp của Đài phát thanh - truyền hình Vĩnh Long hiện nay
Authors: Trần Hoàng Kiệm
Advisor: TS. Đinh Thị Thu Hằng
Keywords: Đổi mới;Phương thức sản xuất;Chương trình phát thanh trực tiếp;Vĩnh Long
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn chỉ ra những mặt thành công, hạn chế và tìm kiếm các giải pháp nhằm góp phần đổi mới phương thức sản xuất chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh -Truyền hình Vĩnh Long trong thời gian tới.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2693
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TRẦN HOÀNG KIỆM.pdf1.53 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.