Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2689
Title: Nâng cao chất lượng phóng sự trên sóng truyền hình Vĩnh Long (Khảo sát từ 01/01/2013 đến 01/01/2015)
Authors: Nguyễn Hùng Tiến
Advisor: Nguyễn Ngọc Oanh
Keywords: Nâng cao;Chất lượng;Phóng sự;Truyền hình;Vĩnh Long
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Khái quát hệ thống những vấn đề lý luận liên quan đến phóng sự và phóng sự truyền hình, chất lượng phóng sự trên sóng truyền hình Vĩnh Long, cũng như tâm lý tiếp nhận các chương trình truyền hình của người dân. Chỉ ra những ưu điểm và mặt hạn chế khi thực hiện một tác phẩm báo chí theo thể loại phóng sự truyền hình, cũng như thực trạng của thể loại này qua khảo sát ở đài Vĩnh Long; Đưa ra một số kiến nghị và giải pháp để nâng cao chất lượng phóng sự truyền hình trên sóng đài truyền hình Vĩnh Long.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2689
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYỄN HÙNG TIẾN.pdf1.44 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.