Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/268
Title: Chính trị học Việt Nam
Authors: Dương, Xuân Ngọc
Keywords: Chính trị học;Việt Nam
Issue Date: 2005
Publisher: Chính trị Quốc gia
Abstract: Cuốn sách gồm 08 chương, đề cập quá trình kiến tạo và phát triển của thể chế chính trị Việt Nam, việc thực thi quyền lực của nhân dân lao động Việt Nam trong chỉnh thể cộng hòa xã hội chủ nghĩa và những bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa trong sự nghiệp đổi mới.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/268
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chinh tri hoc Viet Nam.pdf55.24 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.