Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2674
Title: Quan hệ chính trị Nga - Trung trong những năm đầu thế kỷ XXI
Authors: Lê, Kim Hải
Advisor: Lưu, Thúy Hồng
Keywords: Quan hệ;Chính trị;Nga;Trung Quốc;Thế kỉ 21
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về quan hệ chính trị Nga - Trung Quốc. Làm rõ thực trạng quan hệ chính trị Nga – Trung Quốc trong những năm đầu thế kỷ XXI. Dự báo về triển vọng phát triển của quan hệ chính trị Nga – Trung Quốc trong thời gian tới.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2674
Appears in Collections:LV chuyên ngành Chính trị học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LE KIM HAI.pdf1.68 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.