Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2667
Title: Nâng cao tính hấp dẫn các chương trình thời sự truyền hình của Đài phát thanh- truyền hình Kiên Giang (Khảo sát tư liệu 2013)
Authors: Trần Pha Lê
Advisor: PGS. TS Nguyễn Thị Trường Giang
Keywords: Nâng cao;Chương trình thời sự;Truyền hình;Đài Phát thanh truyền;Kiên Giang
Issue Date: 2015
Publisher: Cần Thơ, Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Nghiên cứu các vấn đề lý luận về các vấn đề lý luận về báo chí, chức năng của báo chí để hình thành khung lý thuyết của đề tài, như vị trí, vai trò của chương trình thời sự trên đài phát thanh - truyền hình; tiêu chí đánh giá chất lượng và tính hấp dẫn của chương trình thời sự trên truyền hình… Khảo sát và đánh giá thực trạng chất lượng của chương trình thời sự truyền hình trên Đài PT - TH Kiên Giang, qua đó chỉ ra được những thành công và hạn chế; Đề xuất những giải pháp, kiến nghị để nâng cao tính hấp dẫn của chương trình thời sự truyền hình trên Đài PT - TH Kiên Giang.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2667
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Pha Le.pdf1.21 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.