Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2666
Title: ĐẶT VẤN ĐỀ TỔ CHỨC TRANG TIN THỜI SỰ TRÊN BÁO SÓC TRĂNG TỪ THỰC TIỄN KHẢO SÁT BA TỜ BÁO ĐẢNG Ở MIỀN TÂY NAM BỘ (Khảo sát trang tin thời sự trên: Báo Sóc Trăng, Báo An Giang, Báo Vĩnh Long từ năm 2013 đến nay)
Authors: TẠ ĐÌNH NGHĨA
Advisor: TS. HUỲNH VĂN THÔNG
Keywords: Tổ chức;Trang tin;Thời sự;Báo chí;Sóc Trăng;Báo Đảng;Miền Tây;Nam Bộ
Issue Date: 2015
Publisher: Cần Thơ, Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung luận văn gồm 3 chương: Chương 1 trình bày những vấn đề cơ sở lý thuyết và thực tiễn liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Chương 2 trình bày các kết quả khảo sát và ý kiến nhận xét, đánh giá liên quan đến thực trạng trang tin thời sự trên các tờ báo in được chọn khảo sát. Chương 3 trình bày các ý kiến liên quan đến việc tổ chức trang tin thời sự trên báo Sóc Trăng (là đơn vị mà người thực hiện luận văn đang công tác).
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2666
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ta Dinh Nghia.pdf8.96 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.