Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2656
Title: Báo chí Đồng bằng sông Cửu Long với vấn đề giáo dục phẩm chất đạo đức cho phụ nữ địa phương trong giai đoạn hiện nay (Khảo sát báo in: Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau năm 2014)
Authors: Nguyễn, Thị Diện
Advisor: PGS.TS Đỗ Thị Thu Hằng
Keywords: Báo chí;Đồng bằng Sông Cửu Long;Giáo dục;Đạo đức;Phụ nữ;Địa phương
Issue Date: 2015
Publisher: Cần Thơ, Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở hệ thống hoá lý thuyết và cơ sở thực tiễn của báo chí với vấn đề giáo dục phẩm chất đạo đức cho phụ nữ địa phương trong giai đoạn hiện nay, luận văn phân tích, đánh giá thực trạng các sản phẩm báo chí thuộc diện khảo sát trong việc giáo dục phẩm chất đạo đức cho phụ nữ địa phương trong giai đoạn hiện nay, đề xuất giải pháp đổi mới nội dung, phương thức giáo dục phẩm chất đạo đức cho phụ nữ địa phương thời kỳ mới trên báo chí đồng bằng sông Cửu Long hiện nay.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2656
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Dien.pdf1.19 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.