Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2654
Title: Báo chí Kiên Giang tuyên truyền về học tập và theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Khảo sát Báo Kiên Giang và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Kiên Giang năm 2014)
Authors: Nguyễn, Thị Ánh Hồng
Advisor: PGS.TS Đỗ Chí Nghĩa
Keywords: Báo chí;Kiên Giang;Tuyên truyền;Học tập;Tấm gương;Đạo đức;Hồ Chí Minh
Issue Date: 2015
Publisher: Cần Thơ, Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận và đánh giá thực trạng tuyên truyền về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên báo chí Kiên Giang năm 2014, luận văn đề xuất một số giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2654
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Anh Hong.pdf1.13 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.