Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2653
Title: Báo Đảng địa phương đồng bằng sông Cửu Long với vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân hiện nay (Khảo sát các báo Cần Thơ, An Giang, Cà Mau năm 2014)
Authors: Nguyễn, Thành Tín
Advisor: PGS.TS Đinh Văn Hường
Keywords: Báo Đảng;Địa phương;Đồng bằng Sông Cửu Long;Nông nghiệp;Nông thôn;Nông dân
Issue Date: 2015
Publisher: Cần Thơ, Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Thông qua việc khảo sát, phân tích, đánh giá những thành công và hạn chế trong công tác tuyên truyền về NN, NT, ND trên các báo Đảng địa phương khu vực ĐBSCL, luận văn đưa ra các giải pháp, kiến nghị để đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền về NN, NT, ND, góp phần phát huy hiệu quả cao nhất một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước là phát triển NN, NT, ND khu vực ĐBSCL nói riêng và cả nước nói chung.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2653
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thanh Tin.pdf1.04 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.