Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2651
Title: Báo chí Tây Nam Bộ thông tin về người yếu thế ở địa phương hiện nay (Khảo sát báo Sóc Trăng, Hậu Giang và Vĩnh Long; từ tháng 10/2013 đến tháng 12/2014)
Authors: Nguyễn, Thành Nam
Advisor: TS Vũ Thị Kim Hoa
Keywords: Báo chí;Tây nam Bộ;Người yếu thế;Địa phương
Issue Date: 2015
Publisher: Cần Thơ, Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở hệ thống hóa những vấn đề cơ sở lý luận về báo chí, luận văn khảo sát vấn đề thông tin về NYT ở địa phương hiện nay, chỉ ra những ưu điểm cũng như hạn chế trong vấn đề thông tin về NYT trên địa bàn từng tỉnh; từ đó, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thông tin về NYT trên địa bàn từng tỉnh hiện nay.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2651
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thanh Nam.pdf2.65 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.