Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2650
Title: Kỹ năng tác nghiệp của nhà báo trong tòa soạn có báo in và báo mạng điện tử ở Tây Nam Bộ hiện nay (Khảo sát các tòa soạn Báo Cần Thơ, Báo Cà Mau, Báo An Giang, năm 2014)
Authors: Nguyễn, Quốc Danh
Advisor: PGS, TS. Nguyến Thành Lợi
Keywords: Kĩ năng;Tác nghiệp;Nhà báo;Tòa soạn;Báo in;Báo mạng điện tử;Tây Nam Bộ
Issue Date: 2015
Publisher: Cần Thơ, Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Khái quát hệ thống những vấn đề lý luận về báo chí và truyền thông nói chung, trong đó làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về báo chí đa phương tiện và kỹ năng tác nghiệp của nhà báo trong hoạt động báo chí. Những vấn đề lý luận này là nền tảng và là cơ sở để ứng dụng vào thực tiễn hoạt động báo chí, trong đó có việc sử dụng kỹ năng tác nghiệp của nhà báo trong toà soạn có báo in và báo mạng điện tử ở TNB. Khảo sát thực trạng về kỹ năng tác nghiệp cho toà soạn có báo in và báo mạng điện tử của nhà báo các tỉnh, thành phố ở TNB, phỏng vấn sâu một số cán bộ quản lý, phóng biên, biên tập viên… tại 3 toà soạn báo: Cần Thơ, Cà Mau và An Giang, một số toà soạn báo khác trong khu vực (ưu tiên khảo sát các nhà báo đang công tác trong toà soạn có báo in và báo mạng điện tử). Từ đó, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của hạn chế về những kỹ năng của các nhà báo đang tác nghiệp tại 3 cơ quan có báo in và báo mạng điện tử. Trên cơ sở đó, tác giả luận văn đưa ra hệ thống giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao các kỹ năng tác nghiệp cho nhà báo trong toà soạn có báo in và báo mạng điện tử ở TNB, gồm: Cần Thơ, Cà Mau và An Giang.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2650
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYỄN QUỐC DANH.pdf2.84 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.