Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/265
Title: Quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thu Giang
Advisor: Vũ, Quang Hào
Keywords: Quảng cáo;Thương hiệu;Doanh nghiệp;Sản xuất hàng tiêu dùng;Việt Nam
Issue Date: 2012
Abstract: Luận văn hệ thống hóa và xây dựng bước đầu một số vấn đề lý luận cơ bản cho việc quảng bá thương hiệu doanh nghiệp ở Việt Nam; Phân tích hoạt động quảng bá thương hiệu cũng như các phương tiện và phương thức quảng bá thương hiệu của một số thương hiệu thuộc loại hình doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nói trên để đánh giá thực trạng, thành công cũng như hạn chế của quá trình quảng bá thương hiệu cũng như của phương thức, phương tiện đó; Bước đầu khái quát và chỉ ra một số xu thế quảng bá thương hiệu hiện đại trong những năm trước mắt.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/265
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quan hệ công chúng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thu Giang.pdf1.6 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.