Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2649
Title: Báo in khu vực Tây Nam Bộ tuyên truyền ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, bảo quản, chế biến và quảng bá sản phẩm nông nghiệp địa phương hiện nay
Authors: Nguyễn, Hữu Khánh
Advisor: PGS.TS Đỗ Thị Thu Hằng
Keywords: Báo in;Tây Nam Bộ;Tuyên truyền;Ứng dụng;Khoa học công nghệ;Sản xuất;Bảo quản;Chế biến;Quảng bá;Sản phẩm;Nông nghiệp
Issue Date: 2015
Publisher: Cần Thơ, Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở hệ thống hoá lý thuyết và thực tiễn của vấn đề nghiên cứu, luận văn khảo sát thực trạng, phân tích ưu thế và hạn chế của báo in về tuyên truyền việc ứng dụng KHCN trong sản xuất, bảo quản, chế biến và quảng bá sản phẩm nông nghiệp của các địa phương, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền của báo in các địa phương trong khu vực tiềm năng lớn nhất cả nước về nông nghiệp.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2649
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Huu Khanh.pdf10.27 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.