Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2646
Title: Tổ chức sản xuất chương trình phát thanh tiếng Khmer cho bà con dân tộc Khmer của Đài Phát thanh - Truyền hình Sóc Trăng hiện nay (Khảo sát năm 2014)
Authors: Lư, Xuân Lái
Advisor: TS. Đinh Thị Thu Hằng
Keywords: Tổ chức;Sản xuất;Chương trình phát thanh;Tiếng KhMer;Đài Phát thanh truyền hình;Sóc Trăng
Issue Date: 2015
Publisher: Cần Thơ, Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Khái quát hệ thống những vấn đề lý luận liên quan chương trình phát thanh, quy trình quy trình tổ chức sản xuất chương trình phát thanh; Chương trình phát thanh dành cho đối tượng chuyên biệt; chương trình phát thanh dành cho bà con dân tộc thiểu số và các yêu cầu đối với quy trình tổ chức sản xuất chương trình phát thanh trình phát thanh tiếng Khmer. Khảo sát thực trạng và chỉ những thành công, hạn chế trong tổ chức sản xuất chương trình phát thanh dành cho công chúng là bà con dân tộc Khmer ở tỉnh Sóc Trăng. Đề xuất những giải pháp góp phần cải tiến quy trình tổ chức sản xuất chương trình phát thanh tiếng Khmer của Đài PT-TH Sóc Trăng.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2646
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lu Xuan Lai.pdf1.12 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.