Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2644
Title: Kỹ năng tác nghiệp của nhà báo viết phóng sự ở các tờ báo địa phương miền Tây Nam Bộ hiện nay (Khảo sát tác giả, tác phẩm thể loại phóng sự trên các báo: Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau năm 2013- 2014)
Authors: Lê, Ngọc Thúy
Advisor: Nguyễn Ngọc Oanh
Keywords: Kĩ năng;Nhà báo;Phóng sự;Miền Tây;Nam Bộ
Issue Date: 2015
Publisher: Cần Thơ, Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn khảo sát thực tế việc sử dụng kỹ năng tác nghiệp của nhà báo viết phóng sự ở các tờ báo địa phương miền Tây Nam bộ hiện nay. Rút ra những mặt tích cực, hạn chế của quá trình các tác giả sáng tạo tác phẩm phóng sự trên báo in. Phân tích những mặt tích cực và hạn chế của quá trình sử dụng các kỹ năng tác nghiệp của các tác giả trong quy trình sáng tạo tác phẩm phóng sự. Từ đó, đánh giá xu hướng vận động và phát triển của thể loại này trong điều kiện hiện nay và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng phóng sự báo chí, cụ thể là trên báo in. Qua đó, góp phần vào việc hoàn thiện phương pháp sáng tạo, sử dụng có hiệu quả thể loại phóng sự báo chí hiện đại
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2644
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Ngoc Thuy.pdf1.55 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.