Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/264
Title: Lý luận và phương pháp nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị
Authors: Phạm, Huy Kỳ
Keywords: Lí luận;Phương pháp nghiên cứu;Giáo dục;Lí luận chính trị
Issue Date: 2010
Publisher: Chính trị - Hành chính
Abstract: Cuốn sách gồm 07 chương, trình bày các vấn đề: Một số vấn đề lý luận chung về công tác nghiên cứu, giáo dục lí luận chính trị; phương pháp nghiên cứu giáo dục lí luận chính trị; Công tác nghiên cứu, giáo dục lịch sử Đảng.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/264
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ly luan va phuong phap nghien cuu GDLLCT.pdf28.75 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.