Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2634
Title: Dân chủ cơ sở trong xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn Trung Thành
Advisor: TS. Ngô Văn Vũ
Keywords: Dân chủ cơ sở;Xây dựng;Nông thôn mới;Việt Nam
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Từ việc nghiên cứu thực trạng của việc thực hiện dân chủ cở sở trong xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam hiện nay, tác giả đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của việc thực hiện thực hiện dân chủ ở cơ sở trong xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam hiện nay.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2634
Appears in Collections:LV chuyên ngành Chính trị học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYỄN TRUNG THÀNH.pdf1.03 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.