Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2630
Title: Hiệu quả giáo dục lý luận chính trị ở các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện của tỉnh Bắc Giang hiện nay
Authors: Nguyễn, Đình Thành
Advisor: Trần, Thị Anh Đào
Keywords: Hiệu quả;Giáo dục;Lí luận chính trị;Trung tâm Bồi đưỡng chính trị;Cấp huyện;Bắc Giang
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn luận giải một số vấn đề lý luận và thực tiễn của hiệu quả giáo dục lý luận chính trị ở các Trung tâm BDCT cấp huyện, từ đó đề xuất những phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục lý luận chính trị ở các Trung tâm BDCT của tỉnh Bắc Giang hiện nay.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2630
Appears in Collections:LV chuyên ngành Công tác tư tưởng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV NGUYEN DINH THANH.pdf1.56 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.