Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2627
Title: Ứng dụng hoạt động PR nhằm thu hút quảng cáo của các đài phát thanh - truyền hình khu vực Đồng bằng Bắc bộ
Authors: Bùi Văn Hiệp
Advisor: TS. Nguyễn Trí Nhiệm
Keywords: Ứng dụng;Quan hệ công chúng;Thu hút;Quảng cáo;Đài Phát thanh truyền hình;Đồng bằng Bắc Bộ
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở các lý luận và thực tiễn ứng dụng các hoạt động PR của một số Đài PTTH địa phương, luận văn đề xuất những giải pháp thu hút Quảng cáo bằng việc ứng dụng hiểu quả hoạt động PR của một số Đài PTTH khu vực Đồng bằng Bắc bộ.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2627
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quan hệ công chúng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LUAN VAN BUI VAN HIEP.pdf1.89 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.