Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2624
Title: Việc làm cho lao động nữ ở các huyện ngoại thành Hà Nội trong quá trình đô thị hóa hiện nay
Authors: Vũ, Thị Tuyết Mai
Advisor: Ngô, Văn Lương
Keywords: Việc làm;Lao động;Nữ;Huyện;Ngoại thành;Hà Nội
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở hệ thống hóa để làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn về việc làm cho lao động nữ nói chung và phân tích, đánh giá thực trạng việc làm cho lao động nữ ở các huyện ngoại thành Hà Nội trong quá trình đô thị hóa (giai đoạn 2010 đến nay) nhằm đề xuất các phương hướng và giải pháp tiếp tục giải quyết có hiệu quả việc làm cho đối tượng này trong giai đoạn tới (2015 - 2020).
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2624
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VŨ THỊ TUYẾT MAI.pdf1.68 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.