Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2623
Title: Nguồn nhân lực giảng viên ở các trường Đại học và Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hiện nay
Authors: Trần, Thị Thu Hương
Advisor: Vũ, Văn Yên
Keywords: Nguồn nhân lực;Giảng viên;Trường đại học;Trường cao đẳng;Hưng Yên
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn hệ thống hóa sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực giảng viên ở các trường đại học và cao đẳng. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực giảng viên ở các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hiện nay. Đề xuất một số phương hướng, giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nguồn nhân lực giảng viên ở các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hiện nay.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2623
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trần Thị Thu Hương.pdf1.54 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.