Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2622
Title: Bảo đảm an sinh xã hội cho người nghèo ở tỉnh Nam Định hiện nay
Authors: Tạ, Văn Tiến
Advisor: Trần, Thị Ngọc Nga
Keywords: An sinh xã hội;Người nghèo;Nam định
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ thực trạng và nguyên nhân của việc bảo đảm xã hội an sinh xã hội cho người nghèo tỉnh Nam Định, qua đó đề ra những phương hướng, giải pháp nhằm bảo đảm tốt hơn nữa vấn đề an sinh xã hội cho người nghèo tỉnh Nam Định trong giai đoạn sắp tới.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2622
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TẠ VĂN TIẾN (1).pdf1.24 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.