Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2620
Title: Dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng Thương mại cổ phần Dầu khí toàn cầu tại Hà Nội hiện nay
Authors: Nguyễn, Cảnh Toàn
Advisor: Lê, Thị Thúy
Keywords: Dịch vụ;Cho vay;Ngân hàng Thương mại cổ phần Dầu khí toàn cầu;Hà Nội
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại, đặc biệt là hoạt động tín dụng cá nhân. Khảo sát thực tế hiệu quả dịch vụ cho vay đối với KHCN của một số NHTM cổ phần Dầu khí toàn cầu tại Hà Nội như: chi nhánh NHTM cổ phần Dầu khí toàn cầu Nguyễn Cơ Thạch, chi nhánh NHTM cổ phần Dầu khí toàn cầu Hoàn Kiếm. Từ những kết quả khảo sát thực tế sẽ được so sánh và kết hợp với các nghiên cứu lý thuyết để tìm ra những vấn đề còn yếu kém, những vấn đề làm giảm hiệu quả dịch vụ cho vay KHCN, từ đó đưa ra các giải pháp để khắc phục, nâng cao hiệu quả dịch vụ cho vay KHCN của chi nhánh Ngân hàng NHTM cổ phần Dầu khí toàn cầu tại Hà Nội.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2620
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyễn Cảnh Toàn sửa ngày 11-12.pdf2.15 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.