Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2619
Title: Vai trò của chính quyền địa phương đối với quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài ở tỉnh Phú Thọ hiện nay
Authors: Phạm, Minh Khôi
Advisor: Lê, Thị Thúy
Keywords: Vai trò;Chính quyền;Địa phương;Quản lí;Đầu tư trực tiếp nước ngoài;Phú Thọ
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm cơ sở lý luận về FDI và quản lý nhà nước đối với FDI trong điều kiện kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế. Phân tích rõ thực trạng quản lý nhà nước đối với FDI ở tỉnh Phú Thọ. Đề xuất các giải pháp tiếp tục đổi mới quản lý nhà nước đối với FDI ở tỉnh Phú Thọ.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2619
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
lv kHÔI KTCT.pdf1.75 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.