Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2618
Title: Giải quyết việc làm cho lao động nữ ở huyện Hậu Lộc tỉnh Thanh Hóa hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà
Advisor: Vũ, Văn Yên
Keywords: Việc làm;Lao động;Nữ;Hậu Lộc;Thanh Hóa
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Phân tích làm rõ vấn đề lý luận cơ bản về việc làm, sự cần thiết phải giải quyết việc làm cho lao động nữ nông thôn; phân tích đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến việc làm của lao động nữ nông thôn để làm cơ sở đề xuất giải quyết việc làm của lao động nữ ở huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Đánh giá thực trạng việc làm và giải quyết việc làm cho lao động nữ ở huyện Hậu Lộc từ năm 2007-2014. Nghiên cứu những quan điểm, giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết hiệu quả việc làm cho lao động nữ ở huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa hiện nay.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2618
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
luận văn hoàn thiện Nguyễn Thị Thu Hà.pdf1.29 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.