Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2617
Title: Việc làm cho người dân sau khi nhà nước thu hồi đất ở quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Authors: Đặng, Thìn Chín
Advisor: Đoàn, Phúc Thanh
Keywords: Việc làm;Người dân;Nhà nước;Thu hồi đất;Cầu Giấy;Hà Nội
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Từ những vấn đề lý luận và thực tiễn về việc làm cho ngƣời dân khi Nhà nước thu hồi đất, luận văn đánh giá thực trạng và đề xuất phương hƣớng giải pháp giải quyết việc làm cho người dân sau khi Nhà nước thu hồi đất ở quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2617
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LUAN VAN DANG THIN CHIN.pdf966.08 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.