Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2615
Title: Nguồn nhân lực chất lượng cao trong phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Yên Bái hiện nay
Authors: Vũ, Thị Hiền Hạnh
Advisor: Trần, Thị Ngọc Nga
Keywords: Nguồn nhân lực;Chất lượng cao;Phát triển;Kinh tế;Xã hội;Yên Bái
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Thông qua việc phân tích, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh Yên Bái trong thời gian qua, cả về số lượng và chất lượng, từ đó đề xuất một số định hướng, giải pháp để đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Yên Bái.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2615
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vũ Thị Hiền Hạnh.pdf1.71 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.