Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2614
Title: Tăng trưởng kinh tế gắn với giảm nghèo ở huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ hiện nay
Authors: Vũ, Kiêm Toàn
Advisor: Trần, Thị Ngọc Nga
Keywords: Tăng trưởng kinh tế;Giảm nghèo;Thanh Thủy;Phú Thọ
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn tập trung phân tích thực trạng phát triển kinh tế đi đôi với nghèo ở huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ, nguyên nhân và các giải pháp gắn với các chính sách của Đảng và Nhà nước, sự hỗ trợ, vào cuộc của các cấp, các ngành, các tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp… và sự vào cuộc của nhân dân nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế đi đôi với giảm nghèo bề vững.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2614
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VŨ KIÊM TOÀN.pdf970.9 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.