Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2612
Title: Kinh tế xanh ở Việt Nam hiện nay
Authors: Trần, Thị Hướng
Advisor: Đồng, Văn Phường
Keywords: Kinh tế;Việt Nam
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận về kinh tế xanh và kinh nghiệm về phát triển kinh tế xanh ở một số nước trên thế giới, đề tài phân tích và làm rõ tình hình phát triển nền kinh tế xanh ở Việt Nam, những cơ hội và thách thức cho Việt Nam khi phát triển nền kinh tế xanh, từ đó đưa ra những đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam trong thời gian tới.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2612
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trần Thị Hương.pdf1.3 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.