Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2611
Title: Liên kết với doanh nghiệp nước ngoài để phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay
Authors: Tạ, Thị Ngọc Hoa
Advisor: Nguyễn, Thị Thìn
Keywords: Liên kết;Doanh nghiệp nước ngoài;Phát triển;Công nghiệp;Vĩnh Phúc
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Thông qua nghiên cứu phân tích, đánh giá thực trạng ngành công nghiệp hỗ trợ và hoạt động liên kết kinh tế với doanh nghiệp nước ngoài để phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh liên kết kinh tế với doanh nghiệp nước ngoài để phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ ở tỉnh.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2611
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tạ Thị Ngọc Hoa.pdf2.21 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.