Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2610
Title: Xuất, nhập khẩu của thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong hội nhập quốc tế
Authors: Soulixai Luang Lath
Advisor: Nguyễn, Thị Thìn
Keywords: Xuất khẩu;Nhập khẩu;Viêng Chăn;Lào;Hội nhập quốc tế
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động xuất nhập khẩu trong thời kì hội nhập kinh tế quốc tế. Từ đó, đánh giá thực trạng xuất nhập khẩu hàng hóa của Thủ đô Viêng Chăn nước CHDCND Lào trong thời gian qua, chỉ ra những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế. Từ đó, đề xuất các quan điểm và kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xuất nhập khẩu hàng hóa của Thủ đô Viêng Chăn nước CHDCND Lào trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế sắp tới.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2610
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SOULIXAI LUANG LATH.pdf1.69 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.